Kontratatzeko baldintza orokorrak:

  1. XEDEA:

1.1. Kontratazioaren baldintza orokor hauek (aurrerantzean «CGC») Bezeroak HODEICLOUDen produktu/zerbitzu guztiez baliatzeari edo horiek erabiltzeari buruzko betebeharrak eta eskubideak arautzen dituzte. Halaber, «Zati» edo «Zati» ere deitu ahal izango zaie.

1.2. HODEICLOUDen produktu/zerbitzuak, besteak beste, mota guztietako produktu eta zerbitzu informatikoak eta sektoretik eratorriak merkaturatu eta banatzea dira.

1.3.- K.O. hauen xedea ez da Baldintza Partikularretan berariaz itundutakoez bestelako prestaziorik, eta merkataritzakoak baino ez dira, ez eta haiek normalean arautzen dituztenak ere.

2. PRODUKTUAK/ZERBITZUAK KONTRATATZEKO UNEA. ONARTZEKO MODUA. KONTRATAZIOAREN HIZKUNTZA:

2.1. Bezeroak kontratatuko du produktua/zerbitzua, bai eskaeraren/formularioaren bidez (bezeroak HODEICLOUDera bidaliko du), bai telefonoz, sare komertzialaren bidez, bezeroaren arretarako bulegoetan edo webgune honen bidez. Aldeen betebeharrak hasiko dira HODEICLOUDek eskaera posta elektronikoz, idatziz edo telefonoz grabazio bidez erantzuten duenean, edozein dela ere aukeratutako kontratazio-bidea.

2.2.- Produktuak/zerbitzuak erosteko eskaera izapidetzeko, aldez aurretik izena eman beharko da, kasu bakoitzean adierazten diren jarraibideei jarraituz. Bezeroak konpromisoa hartzen du uneoro informazio erreala, zehatza eta eguneratua emateko eta gakoen zaintzari buruz ematen zaizkion arauak betetzeko.

2.3. Salbuespen gisa, aurreko kontratazio-metodoaren salbuespen gisa, aldeek produktua/zerbitzua kontrata dezakete, telefono bidez. Amaitutako kontratazioa frogatzen duten kontratu-agiriak bidaltzeari buruz indarrean dagoen legedian aurreikusitako betebeharrak bete beharko ditu HODEICLOUDek, baina, betiere, Bezeroak adierazten zaion kontratu-proposamenari bere adostasuna ematen dion unetik aurrera bakarrik bete beharko ditu bere betebeharrak.

2.4. Eduki ukiezinak eskura jartzea eskatzen duten produktuen/zerbitzuen kasuan, Bezeroak emandako onespenak atzera egiteko eskubideari uko egitea dakar, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege Orokorraren 108.4.b) artikulua (azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua).

2.5. CGC horien eta Produktuen xede den hizkuntza gaztelania izango da, Espainiako beste hizkuntza ofizial batean produktuak/zerbitzuak kontratatuz gero izan daitezkeen berezitasunen kalterik gabe.

3. PRODUKTUAK ERABILTZEKO BALDINTZAK. BEZEROAREN ESKUBIDEAK:

3.1. CGCeta Baldintza Partikularrak onartuz gero, Bezeroak eskubidea du produktuak/zerbitzuak erabiltzeko edo kontratatu den HODEICLOUDen kontura prestazioa jasotzeko, berariaz itundutakoarekin bat etorriz.

3.2. Bezeroak eskuratutako erabilera-eskubidea pertsonala izango da eta ezin izango dio hirugarren bati eskualdatu, HODEICLOUDek aldez aurretik eta berariaz (idatziz) onartu ezean. Ondorio horietarako, hirugarrentzat hartzen da Bezeroa ez den pertsona fisiko edo juridiko oro. Hala ere, Bezeroaren kontura lan egiten duten edo bere bulegoen barruan merkataritza-zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoek eskuratu ahal izango dute produktua/zerbitzua, baldin eta Bezeroarekiko betebeharrak betetzeko beharrezkoa eta ezinbestekoa bada.

3.3. Produktua/zerbitzua erabiltzeko eskubideak berekin badakar produktua bezeroaren sistema informatikoetan instalatzea edo bezeroaren kontura eta arriskupean kontratatutako hodeiko ostatua izatea, Bezeroaren ardura da kontratatua izateko behar diren alderdi tekniko guztiak betetzea, garatzea, kontratatzea eta horiekin guztiekin jardutea.

3.4. HODEICLOUDen produktu/zerbitzu baten erabilera nagusia Bezeroak bere jabetzako edo erabiltzeko eskubideren bat duen informazio jakin bat hodeian “hodeian” ostatatzeko aukera izatea da, eta Bezeroak baimena ematen dio HODEICLOUDi hodei hori Interneteko zerbitzu-emaile jakin baten sistemetan kokatu ahal izateko.

3.5. Aurreko guztia gorabehera, bezeroak konpromiso hauek hartzen ditu HODEICLOUDekin:

a) Itundutako kontraprestazio ekonomikoa CGChauetan eta Baldintza Partikularretan adierazitakoaren arabera ordaintzea.

b) Produktuak/zerbitzuak erabiltzean Bezeroaren datuak, edukia eta/edo informazioa ostatatu behar direnean edo Bezeroak berak kontrolatuta erabiltzen direnean, ez dira erabiliko edo exekutatuko ingurune informatiko horretan kalteak eragiteko edo hirugarrenen komunikazioetara iristeko kaltegarriak diren informatika-programak, edo, oro har, edozein motatako edukiak, baldin eta horiek erreproduzitu, banatu, zabaldu edo publikoki jakinaraztea bidegabeko irudi zibil edo penala izan badaiteke, edo iraingarriak, iraingarriak, iraingarriak edo kaltegarriak izan badaitezke.

c) HODEICLOUDek sortutako kontratu-harremana gauzatzean emandako edozein eduki, informazio edo datu norberaren edo besteren onurarako ez ustiatzeko edo berrerabiltzeko eskubidea, baldin eta HODEICLOUDenak badira edo HODEICLOUDek erabiltzeko edo ustiatzeko eskubideren bat badu. Horretarako, hirugarren bati edukia, informazioa edo datua ikusi edo atzitzeko baimena emateak, adierazitakoaren arabera, atal honetan xedatutakoa ez betetzea ekarriko du berekin.

d) HODEICLOUDenak edo hirugarrenenak diren produktuen/zerbitzuen eduki, informazio edo datuen gainean jabetza industrial eta intelektualaren eskubideak edo egon daitezkeen beste batzuk errespetatzeko eskubidea.

e) CGChauetan edo Baldintza Partikularretan ezarritako beste edozein betebehar betetzea.

4. KONTRATUAREN IRAUPENA. BERRITZEA:

4.1. Halakorik izanez gero, Bezeroarekin bukatutako kontratuaren iraupena, eta ondorioz, alderdi bakoitzaren betebehar eta eskubideena, Baldintza Partikularretan zehaztutakoa izango da. Nolanahi ere, hasieran itundutako kontratazio-aldia automatikoki luzatuko da, arau orokor gisa, hamabi hilabetez, baldin eta mugaeguna baino 30 egun lehenago bezeroak hitzartutako prestazioa ez berritzeko asmoa adierazten ez badu.

4.2. Iraupen hori gorabehera, kontratu hori aldez aurretik amaitzen ahalko da, dokumentu honen 10. klausulan aurreikusitako kasuetan eta baldintzetan.

4.3.- Kontratua edozein arrazoirengatik bukatzeak ez du esan nahi alderdien aldeko edozein ekintza edo eskubide iraungitzen denik, haien artean edo hirugarren bati zor zaiena erreklamatzeko, ordaindu gabeko betebeharrak edo kontratu edo lege bidez sortutako beste edozein ez betetzearen ondorioz.

4.4. Edozein arrazoirengatik kontratua amaitu ondoren, eta segidako traktuko kontratua baldin bada, Bezeroak produktua/zerbitzua berehala erabiltzeari utzi beharko dio, eta konpromisoa hartuko du behar diren urratsak egiteko, fede onez eta zentzuzko denboran, HODEICLOUDen baliabideak edo ondasunak erabiltzen segitzeko, baldin eta horiek erabiltzeko eskubidea izan badu kontratua amaitu ondoren. Bezeroak ezer egiten ez badu edo arestian azaldutakoa gauzatzen laguntzen ez badu, HODEICLOUDek eskubidea du horren erabilera eteteko.

4.5. Erositako produktuak/zerbitzuak izaera digitala eta aldi berean ukigarria badu produktu mistoa, produktua/zerbitzua berrituz gero, zati irisgarria eguneratu egingo da edizio berria argitaratu arte. Aldiz, berritu nahi ez bada, on line zati hori edizio berria argitaratu arte egongo da eskuragarri, kontratazio-data edozein dela ere. Erositako produktua/zerbitzua berriztagarria ez bada edo aldizkako ediziorik ez badago, lineako zati irisgarriak urtebeteko (bat) epea izango du, produktua/zerbitzua kontratatzen den egunetik kontatzen hasita.

5. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK:

5.1. Zerbitzu/produktu guztiak, bai eta haiekin batera emandako edukiak, informazioa eta datuak ere, eta HODEICLOUDek bere betebeharrak betetzen dituela ikusita, sormen edo lan intelektual gisa babestuta daude. Erreproduzitu, banatu, jendaurrean jakinarazi, eraldatu, ustiatu edo ordaintzeko eskubide baten bidez erabili edo ustiatzeko, HODEICLOUDek eduki, informazio eta datu horien gaineko jabetza intelektualeko eskubideen legezko titular gisa emandako lizentzia edo baimena beharko da. Aipatutako eskubideetako bakoitzak Jabetza Intelektualaren Lege aplikagarrian aurreikusitako esanahia izanen du. Aldeek lege horretara igorri eta ezagutzen dutela adierazten dute.

5.2. Azaldutakoaren arabera, HODEICLOUDek bere sistema informatikoetan erreproduzitzeko eta eskaintzen dituen eduki babestuak atzitzeko (eskuragarri jartzeko) soilik ematen dio baimena bezeroari, baldintza hauen arabera:

a) Denbora: zerbitzuen/produktuen iraupenaren arabera, eta aldez aurreko amaierari buruzko 10. klausulan xedatutakoa aparte utzi gabe.

b) Lurraldea: Espainia.

c) Eskubide lizentziatuak hirugarrenei lagatzeko aukera: debekatua.

d) Baimendutako beste eskubide batzuk: erreprodukziokoak eta eskura jartzekoak.

5.3. Produktu/zerbitzu bat formatu digitalean ematen ez bada, euskarri ukigarrian baizik, ez da aplikatuko klausula honen aurreko atalean xedatutakoa. Bezeroak erabilera pribatu eta ez-komertzialerako eduki babestua izan dezake, CGC hauetan eta Baldintza Partikularretan xedatutakoaren arabera.

5.4. Halaber, produktuak/zerbitzuak HODEICLOUDek merkaturatzen ditu bere marka erregistratuen azpian. Bezeroak ezin izango ditu erabili CGC eta Baldintza Partikular hauen arabera hitzartutako berezko prestazioak gauzatzetik kanpo, edo bere onurarako edo objektiboki HODEICLOUDen markekin edo bere irudi korporatiboarekin elkartzea sortzeko egokiak diren baldintzetan, edo marka horiekin nahasteko arriskua ekar dezaketen egoeretan. CGC horietako edo Baldintza Partikularretako aurreikuspen bakar bat ere ezin izango da interpretatu HODEICLOUDek Bezeroari bere markak erabiltzeko baimena eman dionik, Bezeroaren edo hirugarrenen edozein zerbitzu edo produktu egiteko, edo HODEICLOUDen kargura dauden prestazioak gauzatzeko doi-doi egokitzen ez diren baldintzetan.

6. ZERBITZUA/PRODUKTUA ENTREGATZEA:

6.1. Produktu/zerbitzu bat formatu fisikoan, hau da, ez digitalean, eskaintzen bada, HODEICLOUDek konpromisoa hartzen du bezeroari bidaltzeko, dagokion ordainketa egiaztatu ondoren, eskaera behar bezala amaitu eta 72 orduko epean, aurreko 2. klausulan xedatutakoarekin bat etorriz, betiere destinoa penintsula edo Balear Uharteak badira. Gainerako destinoetan, entregatzeko epea bost eta zortzi lanegun bitartekoa izanen da.

6.2. Zerbitzua/produktua, adierazitakoaren arabera, azkenean erabilgarri ez badago, berehala jakinaraziko zaio bezeroari, eta kontratua bertan behera uzteko aukera eskainiko zaio, ordaindutako prezioa itzulita, edo ordezko produkturen bat, nahi duenean.

6.3. Entregak mezularitza zerbitzuaren bidez eginen dira.

6.4. Bezeroak entrega-helbidea adierazi beharko du, eta bere erantzukizuna izango da helbide oker bat ematea edo produktua entregatzeko unean hura jasotzeko pertsonarik ez egotea. Nolanahi ere, HODEICLOUDek konpromisoa hartzen du bezeroak adierazitako tokian entrega-saio bat (1) egiteko, aurrez harremanetan jarrita. Hainbat saio egin behar izanez gero, bezeroak ordaindu beharko ditu, posta arruntaren edo mezularitzaren kostuen arabera.

HODEICLOUDek ahalegin guztiak egin arren, azkenean ezin bada entregatu, dagokion mezularitza-enpresaren bulegoetan utzi beharko da, gehienez ere 3 egun baliodunean, eta zuzenean jaso beharko du, enpresak jakinarazten dizkion baldintzetan.

6.5. Klausula honetan adierazitakoaren arabera, produktuak/zerbitzuak ohiko lan-ordutegian entregatuko dira, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 18:00etara, biak barne.

6.6. Bezeroak produktuan/zerbitzuan akatsen bat edo kalteren bat aurkitzen badu, edo eskatutakoarekin bat ez badator, hala adierazi beharko du entrega-albaranean, eta web-orrian adierazitako Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jarri, merkantzia jasotzen duenetik gehienez ere 48 orduko epean.

6.7. HODEICLOUDek uko egiten dio Bezeroak bere bilketa-betebeharrak eta klausula honetan aipatzen diren beste betebehar batzuk ez betetzeagatiko erantzukizun orori, fede onaren arabera, HODEICLOUDek bere entrega-betebeharra bete ahal izan dezan eska dakizkiokeenei.

7. PREZIOA ETA ORDAINTZEKO MODUA:

7.1. Produktuen/zerbitzuen prezioa Baldintza Partikularretan hitzartutakoa izango da, eta HODEICLOUDen kargurako prestazio guztiak barne hartuko ditu, Baldintza Partikular horietan eskatu bezala. Hala badagokio, bidalketa-gastuak zehaztu behar dira, behar bezala banakatuta, kontratu aurreko informazio gisa, bezeroak kostu osoaren berri izan dezan. Produktuak/zerbitzuak erabiltzeko lizentzia berritzen bada, prezioa aldatu egin daiteke, edukiaren eguneratzeak eta HODEICLOUDek emandako zerbitzuen benetako irismena kontuan hartuta.

7.2. Prezioari zeharkako ezarpen mota aplikatuko zaio, itundutako aldiari dagokiona, eta, hala badagokio, handitzen ahalko da, erreferentziako lege arauan egindako aldaketen ondorioz.

7.3. Bezeroaren konturako kontraprestazio ekonomikoa Baldintza Partikularretan ezarritako prozeduren arabera ordainduko da. Ordainketa banku-txartelaren, pailazoaren edo banku-transferentziaren bidez egin ahal izango da, argibide hauei jarraituz:

a) Kasu guztietan, pantailan, kontratazio telematikoen kasuan edo bitarteko elektronikoen bidez agertzen diren ordainketa-jarraibideak bete beharko dira.

7.4. Bezeroak kopuru likidoak, mugaeguneratuak eta eskagarriak ordaintzen ez baditu, HODEICLOUDek horien erreklamazio judiziala egingo du. Espresuki jakinarazten zaio bezeroari kasu horietan bere datu pertsonalak kreditu-informazioko sistema komunetan sar daitezkeela, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 20. artikulua.

7.5. Dokumentu honetako 9. klausularen arabera, atzera egiteko kasuetan izan ezik, Bezeroak zerbitzu/produktu bat lehen aldiz erosten badu, kontratatutako epean Bezeroak kontratua aldez aurretik amaitzea erabakitzen badu, Bezeroak aurrez ordaindutako kopuru guztia galduko du.

7.6. Baldintza partikularretan itundutako prezio osoa ordaindu beharko da nahitaez.

8. BERMEAK. ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA. EZINBESTEKO ETA USTEKABEKO KASUA:

8.1. HODEICLOUDek bermatzen du produktuek/zerbitzuek aipatzen dituzten edukiak etengabe eguneratu eta aldatu behar direla, bezeroek oro har egindako eskaerara egokitzeko. Hala ere, kasuren batean helburu hori bete ezin denez, Bezeroak beti jakinarazi ahal izango du, HODEICLOUDek antzemandako akatsa konpon dezan.

8.2. HODEICLOUDek beretzat gordetzen du produktu/zerbitzu baten etengabeko prestazioa eteteko eskubidea, Bezeroari eskaintzen zaizkion edukiak edo sistema informatikoak eguneratu behar direnean.

8.3. HODEICLOUDek ahalegin guztiak egiten ditu Bezeroak produktuetarako/zerbitzuetarako sarbidea izan dezan eta produktuez gozatzeko aukera izan dezan. Hala ere, ezin du bermatu, eta, beraz, ez du erantzukizunik izango Bezeroak sarbide hori noiznahi izango duenik, aurrez ikusi ezin diren inguruabarrengatik, edo, aurreikus badaitezke ere, HODEICLOUDen kontroletik kanpo dauden edo saihestezinak diren inguruabarrengatik zerbitzuak exekutatzea eragozten duten inguruabarrengatik, hala nola hondamendi naturalengatik, hornidura elektrikoan izandako akatsengatik edo hirugarrenek emandako beste arrazoi batzuengatik, eraso terroristengatik, edo estatuko alarma-egoerengatik. Kasu horietan guztietan, HODEICLOUDek ez du bere gain hartzen CGC hauetan eta Baldintza Partikularretan aurreikusitako betebeharrak betetzea, ez eta Bezeroari eragindako kalte zuzenak edo zeharkakoak ere, aipatutako ezinbesteko edo ustekabeko ekintzen edo antzeko ekintzen ondorioz.

8.4. HODEICLOUDek ere ez du erantzuten, beraz, Bezeroak beharrezko baliabide teknikoak dituenik produktuak/zerbitzuak eskuratu edo erabiltzeko, edo Elektrizitatea, Internet, Telefonia Mugikorra edo Telefonia Finkoa hornitzeko edo haietarako sarbidea izateko, Bezeroak horiek eskuratzeko aukera izan dezan.

8.5. HODEICLOUDek Bezeroari eskaintzen dizkio produktuak/zerbitzuak hark eskatuta, eta, beraz, ez du bere gain hartzen eta ez du bermatzen zerbitzuek/produktuek Bezeroaren itxaropenak edo bere behar espezifikoak asetzen dituztenik. Bezeroak berak ebaluatu beharko ditu eta bere argitalpen-beharrei buruzko erabakia hartu beharko du.

9. UKO EGITEARI ETA PRODUKTU DIGITALETAN EZ APLIKATZEARI BURUZ:

9.1. Produktu elektroniko bat kontratatuz gero, Bezeroak 14 (hamalau) eguneko epea izango du itzultzeko, eta atzera egiteko ahalmena izango du.

9.2. Produktu ukigarri bat erosi duen bezeroak uko egiteko eskubidea erabiltzea erabakitzen badu, 14 (hamalau) egun naturaleko epea izango du, Bezeroa jabetzan jarri eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, HODEICLOUDi jakinarazteko jasotako produktuari uko egin nahi diola eta ohiko prozeduren bidez bidali nahi diola, baldin eta ez bada ireki, ez erabili, eta jatorrizko prezintoa eta bilgarria gorde baditu. Kasu horretan, HODEICLOUDek, produktua behar bezala eman zaiola egiaztatu ondoren, ordaindutako prezioa itzuliko dio Bezeroari banku-transferentziaren bidez, produktua itzuli den unetik 30 eguneko epean, eta HODEICLOUDek ahalmena izango du egindako itzulketa jasotzeko, jaso arte. Itzulketa-kostuak HODEICLOUDen kontura izango dira.

10-. ZERBITZUEN BUKAERA:

10.1. CGC hauetako 4. klausulan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, aldeek hartutako kontratu-harremana suntsiarazi ahal izango dute eta amaiera eman ahal izango diote. Hala ere, horietako batek behin eta berriro urratzen baditu bere betebeharrak, alde batera utzi gabe kontratua suntsiarazteak alderdi arau-hausleari ekarriko dizkion legezko ondorioak.

10.2. Era berean, alderdiek amaiera ematen ahal diote elkarri adostutako kontratu-harremanari.

11. BALDINTZA PARTIKULARREN LEHENTASUNA OROKORREN ALDEAN:

11.1. Konstituzio-auzitegiaren eta baldintza partikularren bidez arautuko da alderdien arteko harreman juridikoa.

11.2. Desadostasunik edo zalantzarik izanez gero, Baldintza Partikularrek izanen dute lehentasuna CGC-ren gainean, non ez den espresuki kontrakoa adierazten.

12. JAKINARAZPENAK:

12.1. Bezeroak kontratu hau aplikatuz bidali nahi dituen jakinarazpen guztiak web-orrian eta legezko oharrean agertzen diren helbide eta helbide elektronikoetara bidali beharko ditu.

12.2. Jakinarazpenek ondorioak izanen dituzte alderdi horrek jasotzen dituenetik zuzentzen zaizkion alderdiaren kontra.

12.3. Alderdi bakoitzak beste alderdiari jakinarazi beharko dio hasieran adierazitako helbide postaletan, helbide elektronikoan, telefonoan edo faxean edozein aldaketa. Aldaketa azaldutakoaren arabera jakinarazi ondoren, jakinarazpena jaso duen alderdiak ez badu jaso izanaren adierazpen-mezurik bidaltzen, aldaketa horren berri izan duela ulertuko da, eta horren ondorioz CGC hauek eta baldintza partikularrak gauzatzean sor daitezkeen ondorioak bere erantzukizunekoak izango dira.

13. BALDINTZA OROKOR HAUEN ALDAKETA:

13.1. CGC horiek aldatzen ahalko dira. Beraz, Bezeroa eta web orria bisitatzen duen edonor gonbidatzen ditugu. https://hodeicloud.com/condiciones, unean uneko baldintza aplikagarriak aldizka berrikusteko.

13.2. Edozein aldaketak, betiere, bezeroak eskuratutako eskubideak errespetatuko ditu, CGC horien aurreko bertsio baten arabera.

14. DATU PERTSONALEN BABESA:

Entitate honek tratamenduko arduradun gisa tratatuko ditu agiri honetan ematen diren datu pertsonalak. Hona hemen harremanetarako datuak:

Sozietatearen izena: HODEICLOUD S.L., (aurrerantzean, HODEICLOUD).

IFK: B95970067

Helbidea: AVDA. BIZKAIKO LABE GARAIAK, 33, 48901, BARAKALDO, BIZKAIA.

Telefonoa: (+34) 946 94 99 51

Emaila: info@hodeicloud.com 

Informazio gehiago https://hodeicloud.com/pribatutasun-politika  estekan

15. KONFIDENTZIALTASUNA:

15.1. Bi aldeek isilpean gordeko dituzte kontratu hau gauzatzean trukatutako informazio guztiak, eta ez dute isilpean gorde beharko, salbu eta jabari publikora pasatzen bada edo agintari judizial edo administratibo batek bere eskumenak gauzatzean hala eskatzen badu.

15.2. Zehazki, zerbitzu/produktuetarako sarbide-gakoen zaintzari dagokionez, Bezeroak konpromisoa hartzen du gako horiek hirugarrenei ez zabaltzeko, ez eta gako horiek ezagutzea eskatzen duten lan- edo merkataritza-izaerako loturarik ez duen beste inor ez zabaltzeko ere, CGC hauetako 3.2 klausulan xedatutakoaren arabera.

16. KONTRATU HAU LAGATZEKO DEBEKUA:

16.1. Debekatu egiten zaio Bezeroari kontratu-harreman honetan duen posizioa edo bere betebehar edo eskubideak hirugarren bati lagatzea, HODEICLOUDen aldez aurreko eta berariazko baimenik gabe.

17. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA:

17.1. Kontratu-harreman hau Espainiako legediak arautuko du.

17.2. Bi aldeak kontsumitzaileen arloko legeriaren arabera dagozkien Bizkaiko auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen dira, kontratu-harreman hau gauzatzean edo interpretatzean sortzen diren liskarrak eta desadostasunak konpontzeko.